Hedersrelaterat våld handlar om att begränsa flickor/kvinnors rörelsefrihet för att kontrollera deras sexualitet. Hedersvåld utövas av familjen/släkten/kollektivet som en legitim handling för att straffa kvinnors olydnad, upprätta familjens heder och värna om familjens sociala anseende.

Våld, hot, tvång och mord som sker i hederns namn förekommer i grupper/samhällen med starka patriarkala familjesystem.  I starkt patriarkala samhällen är det kvinnans kyskhet och oskuld som är central. Mannens heder kopplas främst till hans förmåga att försörja och kontrollera familjen. Kvinnans heder är knuten till hennes sexualitet och kontrollen av kvinnans sexualitet betraktas som nödvändig för att upprätthålla familjens heder och anseende.

Bakom det hedersrelaterade våldet ligger det kollektiva förtrycket om att kvinnan måste bestraffas för att hedern ska återupprättas. Våldet är kollektivt planerat, kollektivt sanktionerat och ibland även kollektivt utövat. Kollektivet skyddar förövarna vilket också leder till få anmälningar och åtal.

I störst utsträckning är det flickor och unga kvinnor som utsätts men även pojkar drabbas bland annat genom att behöva kontrollera sina systrar. Men mannen har i starkt patriarkala familjer en betydligt mer framträdande och överordnad roll än kvinnan. Vilket är något som återspeglas även i barnens uppfostran där pojkarna ges större friheter och rättigheter än flickorna.

Kvinnan har oftast ett stort ansvar i hemmet när det gäller att sköta hushållet och uppfostra barnen- När barnen utifrån familjens värderingssystem gör något bra är det vanligt att pappa tar åt sig äran men om barnet däremot gör något som ifrågasätts av närstående så är det mamman som anses ha misslyckats med sin uppgift.

I det hedersrelaterade våldet skuldbeläggs kvinnan totalt och det är hon som får ta straffet från kollektivet, medan förövaren av sin närmaste omgivning ges rätt, uppmuntras eller till och med tvingas att straffa kvinnan.

Hederrelaterat våld handlar om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, tvångsgifte, könsstympning eller i extrema fall mord.
Hedersrelaterat förtryck kan vara att:
-hindras från att delta i all skolundervisning
-inte få gå ut efter skoltid
-inte få klä sig som man vill
-inte få bestämma själv vem man ska gifta sig med
-inte få bestämma över sin egen kropp och sexualitet
-ständigt vara bevakad och övervakad

Källa: Om våld i hederns namn. Länsstyrelsen Östergötland
Läs mer om hedersrelaterat våld och förtryck på Länsstyrelsens hemsida.