En kvinna i behov av skydd från våld kan enligt Socialtjänstlagen, efter biståndsbeslut placeras i skyddat boende. Kvinnojouren Ellinor tar emot kvinnor från hela Sverige till vårt hemliga boende via socialtjänsten.

Enligt 5 kap 11 § SoL skall socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp.

5 kap 11§ Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Lag (2007:225)

Bland annat 5 kap. 1 § SoL anger att socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn som far illa eller på andra sätt lever i utsatta situationer.

3 kap. 1 § SoL klargör även att det ankommer på socialnämnden att söka samverkan och i samarbete med myndigheter och frivilligorganisationer förebygga sociala problem.

Vidare ska Socialtjänsten 3 kap 1 § bl.a. ge information och upplysningar samt råd och stöd till dem som behöver det. Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Det är viktigt att socialtjänsten i varje kommun analyserar sitt uppdrag och ansvar, sin roll och organisation i relation till de behov som våldsutsatta kvinnor och deras barn har.

När en kvinna (med eller utan barn) bor i vårt hemliga boende, är vi måna om att placeringen följs upp och vi strävar därför efter ett gott samarbete med den ansvariga kommunen. Vi ser det som en förutsättning för att kunna erbjuda kvinnan och eventuellt medföljande barn det absolut bästa, möjliga stöd utifrån hennes individuella behov.

Nedan finns länkar från Socialstyrelsen där du kan läsa mer om Socialtjänstens ansvar samt vilket stöd kvinnor utsatta för våld, samt deras barn, har rätt till:

SOSFS 2014:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Socialnämnders respektive ideella föreningars
ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av
insatser enligt socialtjänstlagen

Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och
sjukvårdens arbete med våld i nära relationer