Många gånger finns barn med i bilden när en kvinna behöver skydd från våld. Inte sällan är förövaren barnets pappa. Barn som växer upp i våldets närhet kan uppvisa en rad symtom som beteendestörningar och bristande sociala färdigheter som ätstörningar och andra somatiska besvär, emotionella problem som ångest, depression, lågt självförtroende, sömnproblem liksom posttraumatiskt stressyndrom.

I dagsläget är de barn som kommer till oss, andra kvinnojourer och skyddade boenden endast medföljare till mamman. Detta försvagar barnets position och möjligheter till att få rätt hjälp och skydd. Vi vill göra det vi kan för att se barnen, stärka deras rättigheter och erbjuda skydd från våldet. Därför erbjuds alla barn som kommer till vårt hemliga boende samtalsstöd i olika former, bland annat välkomstsamtal och trappan-samtal, samt möjlighet att delta på roliga aktiviteter och utflykter anordnade av vår ideella barngrupp – Barnhjältarna.

Kvinnojouren Ellinor har en policy gällande barn i vårt hemliga boende, vilken innebär att medföljande barn ej ska ha umgänge med förövaren under tiden de bor med sin mamma hos oss. Kvinnojouren ska vara en trygg plats, där barnet har rätt att känna trygghet och få möjlighet att bara vara barn.

Viktiga frågeställningar för socialtjänstpersonalen att beakta är om barnet är i behov av hjälp på barnpsykiatrisk klinik och om kvinnan/barnet har behov av kontaktperson, med mera.

Socialtjänsten är den myndighet som har det yttersta ansvaret när det gäller barn. Till socialnämnden ska enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen genast anmälas om myndigheter eller verksamma inom yrkesmässigt bedriven verksamhet vars verksamhet berör barn får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.

Socialnämnden genomför då en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen. Kvinnan kan ha stor oro för att barnen ska omhändertas. Det kan därför vara viktigt att poängtera att en utredning om barnens situation syftar till att förbättra förhållandet för såväl kvinnan som barnen.

Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. I en akut situation är det viktigt att fastställa hur pass säkert och tryggt barnet är; barnet måste skyddas från de direkta och indirekta effekterna av våldet.

I fall där misshandel förekommit är det viktigt att ha i åtanke att samarbetssamtal inom ramen för familjerättssektionernas arbete kan vara klart olämpliga och ibland utgöra en direkt fara för kvinnan. Då parsamtal ändå används bör speciella hänsyn tas.