SKYDDAT BOENDE

SKYDDAT BOENDE

Kvinnojouren Ellinor erbjuder plats för kvinnor och barn i behov av skydd från våld i våra hemliga lägenheter. 

Vi tar emot kvinnor och eventuellt medföljande barn från hela Sverige via placeringsbeslut enligt SoL.

Sedan den 1 april 2024 gäller ny lagstiftning och tjänsten skyddat boende är tillståndspliktig. Vi har ansökt om tillstånd hos IVO och planerar att fortsätta stötta kvinnor, tjejer och barn i behov av skydd och stöd inom ramen för den verksamhet vi redan bedriver. 

Vi har över 40 års erfarenhet av att möta och stötta våldsutsatta kvinnor. Vi arbetar med hjälp till självhjälp i syfte att stärka de kvinnor vi möter och möjliggöra ett långsiktigt, inre skydd. Vi arbetar för kvinnors rätt till ett självständigt liv, fritt från våld och förtryck.

Tillgång till anställd personal finns måndag till fredag kl. 08.00 – 16.30. Vi har således inte personal tillgänglig dygnet runt. På kvällstid och helger finns det möjlighet att prata med och träffa jourkvinnor som arbetar ideellt på jouren. Personalen på jouren har adekvat utbildning, samt lång erfarenhet av att möta och stötta kvinnor, tjejer och barn som är eller har varit utsatta för våld och förtryck. 

Många gånger finns barn med i bilden när en kvinna behöver skydd från våld. Inte sällan är förövaren barnets pappa. Barn som växer upp i våldets närhet kan uppvisa en rad symtom som beteendestörningar och bristande sociala färdigheter som ätstörningar och andra somatiska besvär, emotionella problem som ångest, depression, lågt självförtroende, sömnproblem liksom posttraumatiskt stressyndrom.

Från och med 1 april 2024 träder ny lagstiftning i kraft, vilket bland annat innebär att även barn som följer med sin mamma till skyddat boende ska få ett eget biståndsbeslut om placering via socialtjänsten. I dagsläget är de barn som kommer till oss, andra kvinnojourer och skyddade boenden endast medföljare till mamman. Detta försvagar barnets position och möjligheter till att få rätt hjälp och skydd. I och med lagändringarna som kommer krävs också att barnet får sitt behov av stöd tillgodosett på det skyddade boendet. Vi har under många år gjort det vi kan för att se barnen, stärka deras rättigheter och erbjuda skydd från våldet. Alla barn som kommer till vårt skyddade boende erbjuds samtalsstöd i olika former, bland annat välkomstsamtal och Trappan-samtal. Vi gör alltid en kartläggning och genomförandeplan med och för de barn som kommer till oss tillsammans med mamman. Lite större barn är också själva delaktiga i den processen. Barn som kommer till oss erbjuds möjlighet att delta på roliga aktiviteter och utflykter anordnade av vår ideella barngrupp – Barnhjältarna och får en egen kontaktperson.

Kvinnojouren Ellinor har en policy gällande barn på jouren som innebär att medföljande barn ej ska ha umgänge med förövaren under tiden de bor med sin mamma hos oss. Kvinnojouren ska vara en lugn och trygg plats, där barnet ska få återhämta sig, känna trygghet, leka och få möjlighet att bara vara barn. I den lagstiftning som träder i kraft 1 april 2024 stärks barnets rätt att skyddas från våld under vistelsen på skyddat boende och socialtjänsten får befogenhet att stoppa umgänge med förövaren i samband med placeringsbeslut.

Socialtjänsten är den myndighet som har det yttersta ansvaret när det gäller barn. Till socialnämnden ska enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen genast anmälas om myndigheter eller verksamma inom yrkesmässigt bedriven verksamhet vars verksamhet berör barn får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.

Socialnämnden genomför då en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen. Kvinnan kan ha stor oro för att barnen ska omhändertas. Det kan därför vara viktigt att poängtera att en utredning om barnens situation syftar till att förbättra förhållandet för såväl kvinnan som barnen.

Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. I en akut situation är det viktigt att fastställa hur pass säkert och tryggt barnet är; barnet måste skyddas från de direkta och indirekta effekterna av våldet.

I fall där misshandel förekommit är det viktigt att ha i åtanke att samarbetssamtal inom ramen för familjerättssektionernas arbete kan vara klart olämpliga och ibland utgöra en direkt fara för kvinnan. Om gemensamma samarbetssamtal ändå utförs bör speciella hänsyn tas.

 • Skyddat boende i lägenhet med relativ närhet till Kvinnojourens kontorslokaler. 
 • Möjlighet att dela lägenhet med annan kvinna (och eventuellt barn) eller att enskilt bo i en lägenhet om behov av detta finns samt i mån av plats.
 • Regelbundet och individuellt anpassat samtalsstöd med kurator på jouren.
 • Upprättande av genomförandeplan och planering för kvinnor och barn.
 • Hot- och riskbedömning enligt FREDA/Patriark, samt individuell säkerhetsplanering för varje kvinna som kommer.
 • Säkerhetsgenomgång av digitala enheter, rensning vid behov och möjlighet till att låna annan telefon, dator, surfplatta m.m. under tiden på boendet.
 • Hjälp med att hitta nytt boende i Linköpings kommun.
 • Praktiskt stöd – kontakta och besöka myndigheter, stöd i juridiska processer, kontakt med polis, kontakt med sjukvård.
 • Kontakt med advokat eller jurist för rådgivning och säkerställer att eventuella förhandlingar i tingsrätten sker på ett säkert sätt (via länk, på annan ort etc.).
 • Ansökningsstöd – skyddade personuppgifter, skilsmässa, underhåll, bostadsbidrag, skola, barnomsorg med mera.
 • Barnansvarig personal, med barnets bästa i fokus och stöd till mamman utifrån föräldraroll.
 • Samtalsstöd för barn som bevittnat och upplevt våld enligt Trappan-modellen.
 • Praktiskt stöd i vardagen t.ex. skjuts för att storhandla. Lån av cyklar m.m.
 • Ideell jourkvinna som kontaktperson för socialt stöd. Även egen kontaktperson till barn om så önskas.
 • Fikaträffar och andra aktiviteter för kvinnor och barn.
 • Aktiviteter för barn minst en gång i månaden – t.ex. utflykter och besök på lekland med mera.
 • Möjlighet för kvinnan att ta med husdjur till det hemliga boendet. Många kvinnor och barn vill inte lämna hemmet eftersom djuren riskerar att fara illa om de blir kvar hos förövaren.
 • Barnpassning så att kvinnan kan ha stödsamtal, eller t.ex. om hon behöver träffa läkare eller psykolog.
 • Praktisk hjälp och stöd vid flytt till eget boende i Linköpings kommun.

En kvinna i behov av skydd från våld kan enligt Socialtjänstlagen, efter biståndsbeslut placeras i skyddat boende. Kvinnojouren Ellinor tar emot kvinnor från hela Sverige till vårt hemliga boende via socialtjänsten.

Enligt 5 kap 11 § SoL skall socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp.

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp (enligt 5 kap 11§). Socialnämnden skall härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Lag (2007:225).

Bland annat 5 kap. 1 § SoL anger att socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn som far illa eller på andra sätt lever i utsatta situationer.

3 kap. 1 § SoL klargör även att det ankommer socialnämnden att söka samverkan och i samarbete med myndigheter och frivilligorganisationer förebygga sociala problem.

Vidare ska Socialtjänsten 3 kap 1 § bl.a. ge information och upplysningar samt råd och stöd till dem som behöver det. Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Det är viktigt att socialtjänsten i varje kommun analyserar sitt uppdrag och ansvar, sin roll och organisation i relation till de behov som våldsutsatta kvinnor och deras barn har.

När en kvinna (med eller utan barn) bor i vårt hemliga boende, är vi måna om att placeringen följs upp och vi strävar därför efter ett gott samarbete med den ansvariga kommunen. Vi ser det som en förutsättning för att kunna erbjuda kvinnan och eventuellt medföljande barn det absolut bästa, möjliga stöd utifrån hennes individuella behov.

Du som arbetar inom socialtjänsten är välkommen att kontakta oss med frågor gällande vår verksamhet och vårt skyddade boende. Vi tar emot nya placeringar under kontorstid i mån av tid och plats. Läs gärna nedanstående inför en kontakt:

För oss är det viktigt att de kvinnor som bor hos oss mår tillräckligt bra för att orka ta hand om hushållet och se till att sina egna och barnens grundläggande behov tillgodoses. Om kvinnan inte är självgående i den bemärkelsen är vi inte rätt form av skyddat boende för henne. Om du som socialsekreterare bedömer att kvinnan har behov av personal dygnet runt, är vi inte heller rätt typ av boende. Vår erfarenhet är dock att de flesta kvinnor som placeras enligt 5 kap 11§ inte har behov av personal dygnet runt, i synnerhet inte om de får rätt stöd och hjälp av personalen på det skyddade boendet under dagtid. Vid akuta händelser hänvisar vi till social jour, akutvård och polis, vilket vi tydligt pratar med kvinnan om vid placeringstillfället och när behov kan misstänkas uppstå.

Vi kan tyvärr inte ta emot kvinnor i aktivt missbruk eller med allvarliga psykiska problem (t.ex. suicidalitet eller psykossjukdom) till vårt skyddade boende. I Linköping finns ett skyddat boende för kvinnor i missbruk som behöver skydd från våld, vilket drivs av Stadsmissionen.

I det fall kvinnan redan bor skyddat på annat boende men av någon anledning behöver flytta till oss istället vill vi alltid ha en skriftlig överlämning från det tidigare boendet där det tydligt framkommer vad de har gjort tillsammans med kvinnan. En bristfällig överlämning kan skapa många onödiga frågetecken och dubbelarbete för både kvinnan och oss.

Om det finns barn som ska följa med kvinnan till det skyddade boendet värdesätter vi en god kontakt även med barnets/barnens socialsekreterare.

 • Hemligt boende.
 • Regelbundet samtalsstöd med kurator på jouren.
 • Hot- och riskbedömning enligt FREDA/Patriark, samt individuell säkerhetsplanering för varje kvinna som kommer.
 • Säkerhetsgenomgång av digitala enheter, rensning vid behov och möjlighet till att låna annan telefon, dator, surfplatta m.m. under tiden på boendet.
 • Hjälp med att hitta nytt boende i Linköpings kommun.
 • Praktiskt stöd – kontakta och besöka myndigheter, stöd i juridiska processer, kontakt med polis, kontakt med sjukvård.
 • Kontakt med advokat eller jurist för rådgivning och säkerställer att eventuella förhandlingar i tingsrätten sker på ett säkert sätt (via länk, på annan ort etc.).
 • Ansökningsstöd – skyddade personuppgifter, skilsmässa, underhåll, bostadsbidrag, skola, barnomsorg med mera.
 • Barnansvarig personal, med barnets bästa i fokus och stöd till mamman utifrån föräldraroll.
 • Samtalsstöd för barn som bevittnat och upplevt våld enligt Trappan-modellen.
 • Praktiskt stöd i vardagen t.ex. skjuts för att storhandla.
 • Ideell kontaktkvinna för socialt stöd.
 • Fikaträffar och andra aktiviteter för kvinnor och barn.
 • Aktiviteter för barn minst en gång i månaden – t.ex. utflykter och besök på lekland med mera.
 • Möjlighet för kvinnan att ta med husdjur till det hemliga boendet. Många kvinnor och barn vill inte lämna hemmet eftersom djuren riskerar att fara illa om de blir kvar hos förövaren.
 • Barnpassning så att kvinnan kan ha stödsamtal, eller t.ex. om hon behöver träffa läkare eller psykolog.
 • Praktisk hjälp och stöd vid flytt till eget boende i Linköpings kommun.

Många gånger finns barn med i bilden när en kvinna behöver skydd från våld. Inte sällan är förövaren barnets pappa. Barn som växer upp i våldets närhet kan uppvisa en rad symtom som beteendestörningar och bristande sociala färdigheter som ätstörningar och andra somatiska besvär, emotionella problem som ångest, depression, lågt självförtroende, sömnproblem liksom posttraumatiskt stressyndrom.

I dagsläget är de barn som kommer till oss, andra kvinnojourer och skyddade boenden endast medföljare till mamman. Detta försvagar barnets position och möjligheter till att få rätt hjälp och skydd. Vi vill göra det vi kan för att se barnen, stärka deras rättigheter och erbjuda skydd från våldet. Därför erbjuds alla barn som kommer till vårt hemliga boende samtalsstöd i olika former, bland annat välkomstsamtal och Trappan-samtal, samt möjlighet att delta på roliga aktiviteter och utflykter anordnade av vår ideella barngrupp – Barnhjältarna.

Kvinnojouren Ellinor har en policy gällande barn på jouren som innebär att medföljande barn ej ska ha umgänge med förövaren under tiden de bor med sin mamma hos oss. Kvinnojouren ska vara en lugn och trygg plats, där barnet ska få återhämta sig, känna trygghet, leka och få möjlighet att bara vara barn.

Viktiga frågeställningar för socialtjänsten att beakta är om barnet är i behov av hjälp på barnpsykiatrisk klinik och om kvinnan/barnet har behov av kontaktperson. Vi gör alltid en kartläggning och genomförandeplan med och för de barn som kommer till oss tillsammans med mamman.

Socialtjänsten är den myndighet som har det yttersta ansvaret när det gäller barn. Till socialnämnden ska enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen genast anmälas om myndigheter eller verksamma inom yrkesmässigt bedriven verksamhet vars verksamhet berör barn får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.

Socialnämnden genomför då en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen. Kvinnan kan ha stor oro för att barnen ska omhändertas. Det kan därför vara viktigt att poängtera att en utredning om barnens situation syftar till att förbättra förhållandet för såväl kvinnan som barnen.

Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. I en akut situation är det viktigt att fastställa hur pass säkert och tryggt barnet är; barnet måste skyddas från de direkta och indirekta effekterna av våldet.

I fall där misshandel förekommit är det viktigt att ha i åtanke att samarbetssamtal inom ramen för familjerättssektionernas arbete kan vara klart olämpliga och ibland utgöra en direkt fara för kvinnan. Om gemensamma samarbetssamtal ändå utförs bör speciella hänsyn tas.

En kvinna i behov av skydd från våld kan enligt Socialtjänstlagen, efter biståndsbeslut placeras i skyddat boende. Kvinnojouren Ellinor tar emot kvinnor från hela Sverige till vårt hemliga boende via socialtjänsten.

Enligt 5 kap 11 § SoL skall socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp.

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp (enligt 5 kap 11§). Socialnämnden skall härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Lag (2007:225).

Bland annat 5 kap. 1 § SoL anger att socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn som far illa eller på andra sätt lever i utsatta situationer.

3 kap. 1 § SoL klargör även att det ankommer socialnämnden att söka samverkan och i samarbete med myndigheter och frivilligorganisationer förebygga sociala problem.

Vidare ska Socialtjänsten 3 kap 1 § bl.a. ge information och upplysningar samt råd och stöd till dem som behöver det. Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Det är viktigt att socialtjänsten i varje kommun analyserar sitt uppdrag och ansvar, sin roll och organisation i relation till de behov som våldsutsatta kvinnor och deras barn har.

När en kvinna (med eller utan barn) bor i vårt hemliga boende, är vi måna om att placeringen följs upp och vi strävar därför efter ett gott samarbete med den ansvariga kommunen. Vi ser det som en förutsättning för att kunna erbjuda kvinnan och eventuellt medföljande barn det absolut bästa, möjliga stöd utifrån hennes individuella behov.

Du som arbetar inom socialtjänsten är välkommen att kontakta oss med frågor gällande vår verksamhet och vårt skyddade boende. Vi tar emot nya placeringar under kontorstid i mån av tid och plats. Läs gärna nedanstående inför en kontakt:

För oss är det viktigt att de kvinnor som bor hos oss mår tillräckligt bra för att orka ta hand om hushållet och se till att sina egna och barnens grundläggande behov tillgodoses. Om kvinnan inte är självgående i den bemärkelsen är vi inte rätt form av skyddat boende för henne. Om du som socialsekreterare bedömer att kvinnan har behov av personal dygnet runt, är vi inte heller rätt typ av boende. Vår erfarenhet är dock att de flesta kvinnor som placeras enligt 5 kap 11§ inte har behov av personal dygnet runt, i synnerhet inte om de får rätt stöd och hjälp av personalen på det skyddade boendet under dagtid. Vid akuta händelser hänvisar vi till social jour, akutvård och polis, vilket vi tydligt pratar med kvinnan om vid placeringstillfället och när behov kan misstänkas uppstå.

Vi kan tyvärr inte ta emot kvinnor i aktivt missbruk eller med allvarliga psykiska problem (t.ex. suicidalitet eller psykossjukdom) till vårt skyddade boende. I Linköping finns ett skyddat boende för kvinnor i missbruk som behöver skydd från våld, vilket drivs av Stadsmissionen.

I det fall kvinnan redan bor skyddat på annat boende men av någon anledning behöver flytta till oss istället vill vi alltid ha en skriftlig överlämning från det tidigare boendet där det tydligt framkommer vad de har gjort tillsammans med kvinnan. En bristfällig överlämning kan skapa många onödiga frågetecken och dubbelarbete för både kvinnan och oss.

Om det finns barn som ska följa med kvinnan till det skyddade boendet värdesätter vi en god kontakt även med barnets/barnens socialsekreterare.