Ungdomar och pornografi

Påverkas ungdomar av pornografi och sexualiserad media?

Pornografi är ett av de mest efterfrågade ämnesområdena på Internet och är dessutom lättillgängligt för alla, inklusive barn och ungdomar. Ett massivt utbud av budskap förknippade med sexualitet sprids och nakna kroppar kan ses snart sagt överallt.

Denna så kallade sexualisering eller om man så vill – pornofiering – sprids i samhället vilket avspeglas framför allt i media via tidningar, TV, video, filmer och Internet.

Medieforskaren Hirdman har i sin doktorsavhandling visat hur veckotidningar, riktade till kvinnlig respektive manlig publik, förändrats över tid och hur flickbilder i den manliga pressen förändrats till grövsta hårdporr samtidigt som halvklädda flickor i den kvinnliga pressen på 90-talet kunde vara hämtade från den manliga pressen på 70-talet (3).

Ungdomar kommunicerar idag med varandra via Internet och så kallade ”ungdomscommunities”, det vill säga virtuella mötesplatser med inloggning. En beräkning är att 90 procent av ungdomar 12-24 år har ett konto på den populära mötesplatsen ”Lunarstorm” och att de i genomsnitt ägnar ca 46 min/dag åt att chatta, vilket innebär omkring 350 000 besök/dygn.

Vissa av dessa mötesplatser har visat sig vara finansierade av porrbranschen, till exempel www.snyggast.com där unga flickor och pojkar poängsätter bilder på mer eller mindre avklädda ungdomar. Länkar läggs in där ungdomar lockas av exempelvis pornografiska erbjudanden (1).

Vad vet vi?
Det finns några svenska studier där sambandet mellan sexualvanor och pornografi bland ungdomar har studerats (4-8). Slutsatserna i dessa studier pekar på att ungdomars sexualvanor påverkas av pornografiskt material. Bland annat så är det fler unga med erfarenhet av pornografikonsumtion som har erfarenhet av oral- och analsex.

När unga tillfrågats om upplevelser av olika sexuella aktiviteter så framkommer en skillnad avseende analsex; fler unga män upplever analsex positivt medan unga kvinnor mestadels upplever det negativt.

Olika teorier och perspektiv gällande pornografi finns beskrivna och präglar människors synsätt på detta kontroversiella fenomen. En oro för hur barn och ungdomar som konsumerar pornografi kan påverkas i sitt känsloliv är beskrivet av Zillman (9), som representerar ett konservativt, moraliskt synsätt där pornografi ses som ett hot mot den rådande heterosexuella monogama normen i samhället.

Andra forskare har ett mer liberalt synsätt och menar att trots det idag enorma utbudet av bland annat sexualiserad media så är ungdomar fullt kapabla att sortera och välja eller välja bort sådant som går i linje med deras preferenser (10).

Radikalfeminister däremot menar att pornografin är det yttersta uttrycket för den rådande genusordningen i samhället, där mannen är överordnad kvinnan (11).

Våra studier
Vi (Häggström-Nordin E, Hanson U, Sandberg J, Tydén T.) har genomfört en kvantitativ enkätstudie och en kvalitativ intervjustudie om ungdomar, pornografi och sexualitet för att ta reda på om och hur ungdomars sexualvanor påverkas av pornografi och sexualiserad media.

I den kvantitativa studien (12), genomförd som en klassrumsundersökning bland 718 18-åriga gymnasieungdomar, framkom bland annat att nästan alla unga män (98 %), och en fjärdedel av de unga kvinnorna hade konsumerat pornografi. De unga männen hade mer positiva attityder till pornografi än de unga kvinnorna.

Vi delade in ungdomarna i ”hög- och lågkonsumenter”. De som läst eller sett pornografi varje dag eller varje vecka kategoriserades som ”högkonsumenter” och de som rapporterade konsumtion några gånger per månad, några gånger per år, enstaka tillfälle eller aldrig kategoriserades som ”lågkonsumenter”. Av de unga männen var 30% ”högkonsumenter” av pornografi mot 2% av de unga kvinnorna.

Fler ”hög”- än ”lågkonsumenter” uppgav att de blev sexuellt upphetsade, fantiserade om, eller hade provat att genomföra sådant de sett på pornografisk film. Tre fjärdedelar av ungdomarna hade haft samlag, och 71 % hade använt preventivmedel vid sitt första samlag.

De flesta hade positiva upplevelser av sina sexuella erfarenheter, med undantag för analt samlag, där fler unga kvinnor än män med den erfarenheten hade negativa erfarenheter. Sexton procent hade haft analt samlag men kondomanvändning rapporterades endast av två femtedelar i samband med det.

Det var fler manliga ”hög- än lågkonsumenter” som hade erfarenhet av kompissex, gruppsex och analsex. Fler manliga ”högkonsumenter” hade också en tidig samlagsdebutålder (innan15 års ålder).

Den kvalitativa intervjustudien (13) genomfördes för att få en djupare förståelse för hur unga kvinnor och män tänker och reflekterar om pornografikonsumtion och dess eventuella påverkan på sexualvanor. Arton ungdomar mellan 16 och 23 år intervjuades. En intervjuguide med öppna frågor användes och intervjuerna spelades in på band, skrevs ut ordagrant och analyserades med hjälp av den s.k. Grounded Theory-metoden (14).

Intervjumaterialet resulterade i en modell där kärnkategorin ”Att leva med den rådande sexuella normen” beskriver hur pornografi, men även andra media med ett sexualiserat innehåll, skapar sexuella förväntningar och krav. Informanterna uttryckte motsägelsefulla känslor gentemot pornografin och de kände att sexualiteten var skild från intimitet och relationer.

Ett moraliskt tänkande uttrycktes och exempel på stereotypa könsroller gavs. För att hantera och förhålla sig till den rådande sexuella normen hade informanterna olika individuella hanteringsstrategier såsom; liberal-, normaliserings-, distans-, feminist- eller konservativ strategi.

Våra slutsatser
Våra resultat bidrar med ökade kunskaper om ungdomars pornografikonsumtion och hur den påverkar deras sexualvanor. Intervjustudien bidrar också till en förståelse för hur pornografiskt material kan påverka ungas tankar, reflektioner och sexualvanor.

Vi föreslår att skol- och hälsovårdspersonal, t.ex. i sex- och samlevnadsundervisningen, kommunicerar och diskuterar hur sexualiteten porträtteras i pornografi och sexualiserad media, i syfte att bidra till unga människors medvetenhet och utvecklande av ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt.

I Sverige har den obligatoriska sex- och samlevnadsundervisningen en lång tradition (15). Något som har uppmärksammats på senare tid är att undervisning i detta ämnesområde inte är obligatoriskt, eller ens alltid valbart inom svensk lärarutbildning (16). Man kan fråga sig hur ungdomar i Sverige idag kan få en professionell och kvalificerad undervisning inom området om lärarna själva saknar utbildning för detta?

Elisabet Häggström-Nordin
barnmorska samt lektor vid Institutionen för Vård- och folkhälsovetenskap på Mälardalens Högskola
E-post: elisabet.haggstrom-nordin@mdh.se

Referenser
Månsson S-A, Söderlind P. Sexindustrin på nätet: aktörer, innehåll, relationer och ekonomiska flöden. Växjö. Égalité. 2004. ISBN 91-973364-8-3.
Thornburgh D, Lin H S. (eds). Youth, pornography, and the Internet. Washington, D.C. National Academy Press. 2002. www.nap.edu
Hirdman A. Tilltalande bilder. Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt. Akademisk avhandling. Instititutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms universitet, 2001.
Lewin B, Fugl-Meyer K, Helmius G, Lalos A, Månsson S-A. Sex i Sverige: Om sexuallivet i Sverige 1996. Folkhälsoinstitutet 1998:11.
Hammarén N, Johansson T. Youth and sexuality in transition. University of Skövde. In Swedish, 2001.
Tydén T, Olsson S-E, Häggström-Nordin E. Improved use of contraceptives, attitudes toward pornography, and sexual harassment among female university students. Women’s Health Issues 2001; 22: 87-94.
Rogala C, Tydén T. Does pornography influence young women’s sexual behaviour? Women’s Health Issues 2003; 13: 39-43.
Tydén T, Rogala C. Sexual behaviour among young men in Sweden and the impact of pornography. Int J STD & AIDS 2004; 15:D1187/1-5.
Zillman D. Influence of unrestrained access to erotica on adolescents and young adults’ dispositions toward sexuality. J Adolesc Health 2000; 27:41-44.
Brown J D. Adolescents’ Sexual media diets. J Adolesc Health 2000; 27S:35-40.
Tong R. Feminist thought: A comprehensive introduction. London: Westview. 1997.
Häggström-Nordin E, Hanson U, Tydén T. Associations between pornography consumption and sexual practices among adolescents – a cross-sectional survey among high school students in a medium-sized city in Sweden. Accepterad för publication I Int J STD & AIDS.
”It’s everywhere!” Thoughts and reflections about pornography among young people in Sweden. Häggström-Nordin E, Hanson U, Sandberg J, Tydén T. Inskickad till tidskrift.
Glaser BG, Strauss AL. The discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine, 1967.
Sundström K (red). Hur gör dom andra? Om sexualitet och samlevnad på 1990-talet. Folkhälsoinstitutet 2007:7. Stockholm, Graphium Norstedts tryckeri, 2000.
Riksförbundet för Sexuell Upplysning (rfsu). www.rfsu.se 2004-12-01