Socialtjänstens ansvar

Socialtjänstens ansvar regleras framför allt genom socialtjänstlagen (SoL). Enligt 5 kap 11 § SoL skall socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp.

2007 gjordes ett förtydligande i Socialtjänstlagen 5 kap 11§ om Socialtjänstens ansvar för brottsoffer. I texten har det tidigare ordet bör nu ändrats till skall.

5 kap 11§ Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Lag (2007:225)

Bland annat 5 kap. 1 § SoL anger att socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn som far illa eller på andra sätt lever i utsatta situationer.

3 kap. 1 § SoL klargör även att det ankommer på socialnämnden att söka samverkan och i samarbete med myndigheter och frivilligorganisationer förebygga sociala problem.

Vidare ska Socialtjänsten 3 kap 1 § bl.a. ge information och upplysningar samt råd och stöd till dem som behöver det. Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Det är viktigt att socialtjänsten i varje kommun analyserar sitt uppdrag och ansvar, sin roll och organisation i relation till de behov som våldsutsatta kvinnor och deras barn har.

Statens offentliga utredningar har skrivit ett Betänkande av utredningen om Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor SOU 2006:65. Rapporten ger förslag om hur socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn bör vara utformat för att det ska motsvara kommunernas ansvar samt till hur stödet kan stärkas och förbättras.

Socialstyrelsens ”Våld – en handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld” kompletterar de allmänna råden som kom 2009.

Ladda ned Socialstyrelsens allmänna råd från 2009 samt Våld – en handbok om socialnämndens ansvar.