Insatser

– akuta eller långsiktiga

Om kvinnan bekräftar att hon har blivit utsatt för våld eller övergrepp blir frågan om akuta insatser aktuell. Kvinnan behöver få information om handlingsalternativ och möjligheter till skydd liksom om regler och tillvägagångssätt för en eventuell polisanmälan.

Det är viktigt att erbjuda kvinnan en lugn och stödjande miljö och att klargöra att mannen är ytterst ansvarig för sitt våldsbeteende. Att möta kvinnan med respekt och förståelse är grundläggande och vid behov professionell tolkhjälp. Om det finns barn i familjen måste planeringen av insatser också omfatta dem.

De akuta behoven omfattar utöver rent medicinsk vård och behandling för skador också psykosociala insatser i form av krisbearbetning och trygghetsskapande åtgärder liksom erbjudande om uppföljande stöd och kontakt.

Undersökningen av kvinnan kan också komma att ligga till grund för ett rättsintyg. Rättsintyget kan utgöra en del av förundersökningen och ligga till grund för beslut om åtal. Det kan också åberopas av part som bevis i rättegång eller inhämtas av rätten för att belysa viss fråga. Eftersom rättsintyget har stor betydelse i rättsprocessen är det viktigt att den som utfärdar rättsintyg har erforderlig kompetens för uppgiften.

Kvinnan som i en akut situation kommer i kontakt med sjukvården behöver även information om tillgängliga stödresurser, såsom kontakt med socialtjänsten och tillfälligt skyddat boende samt information om polisanmälan av misshandeln.

Långsiktigt stöd
Beslutet att stanna eller lämna ett förhållande kan också för många vara en process som kräver tid. I arbetet med att hjälpa och stödja kvinnan är det viktigt att försöka identifiera var i beslutsprocessen om att stanna eller lämna relationen hon befinner sig.

Psykosociala insatser på lång sikt kan omfatta att bearbeta skuld- och skamkänslor, stärka kvinnans självförtroende och möjlighet att ta kontroll över sitt liv (empowerment). Insatserna kan ske genom stödsamtal, gruppbehandling, psykoterapi med mera.

Kvinnor som misshandlas under graviditeten kan behöva hjälp att särskilt hantera känslor och upplevelser om: förlossning, abort, förlust av barnet, eventuella skador på barnet och att vara ensamstående mamma.

Personal vid mödrahälsovårdscentraler och barnmorskemottagningar har möjlighet att uppmärksamma dessa kvinnor och ge detta stöd.