Förekomst och upptäckt

– våga ställa frågor

Samtal

Kvinnomisshandel är inte en enstaka händelse utan snarare ett mönster av övergrepp som omfattar fysiskt våld av olika grad,…

…hot om våld eller skada, sexuella övergrepp, psykiskt våld och känslomässiga övergrepp, skadegörelse, isolering, ekonomisk kontroll och kan även involvera barnen direkt eller indirekt.

Att utsättas för psykiska, fysiska eller sexuella övergrepp leder alltid till medicinska, psykologiska och sociala konsekvenser för kvinnan. Det är därför av vikt att uppmärksamma dessa fall och att ha rutiner för att ställa frågor om misshandel.

Depression är en vanlig reaktion på misshandel. En förhöjd risk för självmordsförsök liksom posttraumatiskt stressyndrom är andra vanliga följder av misshandel.

Skadepanoramat efter fysiskt våld kan sträcka sig över ¨till exempel blåmärken, krosskador, frakturer, sår och stickskador samt brännskador. Multipla skador, delvis läkta och nya skador är också vanliga indikationer på partnerrelaterat våld. Ibland stämmer inte heller kvinnans (eller mannens) förklaring till hur skadan uppstått med skadans utseende.

Samarbete med medicinsk, psykologisk eller psykiatrisk kompetens är viktigt för att uppmärksamma kvinnans eventuella behov av medicinska och psykoterapeutiska insatser.

Vissa grupper kan ha speciella svårigheter att söka stöd och är särskilt svåra att uppmärksamma, såsom kvinnor med invandrarbakgrund, med funktionshinder och de som lever i homosexuella relationer.

Våga fråga
Mot bakgrund av hur svåra konsekvenserna kan vara, och hur svårt det är att upptäcka våld i nära relationer redovisas vad som är viktigt att ta reda på och hur man kan ställa frågor om misshandel.

I Socialstyrelsens rapport ”Våldsutsatta kvinnor” får du veta hur man gör.