Allmänt åtal

Kvinnomisshandel och grov kvinnofridskränkning är brott som faller under allmänt åtal.
Allmänt åtal innebär att vem som helst som bevittnat eller känner till ett brott, kan anmäla det. Det är alltså inte den som blivit utsatt som måste anmäla.

Enligt 14 kap. 2 § sekretesslagen kan personalen inom socialtjänsten lämna uppgift till polis- och åklagarmyndighet angående misstankar om vissa allvarliga brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.

Någon skyldighet att på eget initiativ lämna uppgifterna finns inte. Kvinnan behöver också veta vad som sker efter en polisanmälan. Detta innefattar insatser som målsägandebiträde, stödperson, kontaktförbud, trygghetspaket, skyddad adress och identitet.