Historia

Det är viktigt att komma ihåg historien för att förstå samhället idag. Nedan följer viktiga årtal som har gjort att samhället tagit steg åt ett mer jämställt sammhälle.

Viktiga årtal ur kvinnoperspektiv:

1845 Lika arvsrätt för kvinnor och män införs.

1858 Ogift kvinna över 25 år kan bli myndig efter domstolsbeslut. Gifter hon sig blir hon åter omyndig.

1864 Mannen förlorar lagstadgad rätt att aga sin hustru

1874 Gift kvinna får rätt att bestämma över sin egen inkomst.

1921 Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till riksdagen. Gift kvinna blir myndig vid 21 års ålder. Kvinnan och mannen blir likställda i den nya giftermålsbalken.

1925 Kvinnor får, med vissa undantag, samma rätt som män till statliga tjänster

1947 Första kvinnan i regeringen, Karin Kock. Lika lön för samma tjänst införs för statligt anställda. Barnbidrag införs.

1965 Förbud mot våldtäkt inom äktenskapet. Före 1965, när strafflagen gällde, beskrevs våldtäkt med användande av ordet otukt, vilket endast omfattade sexuellt umgänge utanför äktenskapet.

1978 Sveriges första kvinnojourer bildades: Kvinnohusets krisjour i Göteborg och Alla Kvinnors Hus i Stockholm.

1982 All kvinnomisshandel på enskild plats faller under allmänt åtal. Förbud mot pornografisk föreställning på offentlig plats. Statliga bidrag till kvinnoorganisationer. Ny namnlag ger makar rätt att välja vems efternamn de vill ta vid giftermål.

1982 Kvinnomisshandel på enskild plats faller under allmänt åtal. För misshandel som inte är grov och som inte utförts på allmän plats krävdes före 1982 att offret själv anmälde händelsen. Ändringen påverkar främst misshandel mot närstående kvinnor och andra närstående, som ju regelmässigt sker i hemmet. Genom att låta denna typ av övergrepp mot kvinnor (och andra) falla under den allmänna åtalsplikten, markeras att det inte handlar om en privat angelägenhet mellan de inblandade parterna.

1988 Lag om besöksförbud. Lagen syftar till att ge ett bättre skydd för dem som förföljs och trakasseras, och den utgör ett led i strävandena att förbättra skyddet för framför allt kvinnor som utsätts för misshandel och andra övergrepp. Genom besöksförbud kan en person förbjudas att besöka eller på annat sätt ta kontakt med en annan person eller att följa efter denna person.

1988 Lag om förbud mot könsstympning av kvinnor

1999 Förbud mot köp av sexuella tjänster.

2002 Europarådets kommitté antar rekommendationer om att vidta åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

2005 Skärpt sexualbrottslag. Sexuellt umgänge med en person i hjälplöst tillstånd betraktas som våldtäkt.

2006 Barn som bevittnar våld i hemmet betraktas som brottsoffer och kan få brottsskadeersättning och särskilt stöd från socialtjänsten.

2007 Socialtjänstlagen skärps ytterligare med ändringar att socialnämnderna ”ska” istället för tidigare ”bör” beakta att våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld kan vara i behov av stöd och hjälp.

2009 Samkönade par får ingå äktenskap.

2013 Fler fall av sexuella utnyttjanden kriminaliseras som våldtäkt genom att begreppet ”hjälplöst tillstånd” ersätts av de vidare begreppet ”särskilt utsatt situation”.

2015 Regeringen beslutade att öronmärka ytterligare en månad med föräldrapenning för den ena föräldern. Det innebär att det numera är 90 dagar reserverade åt vardera förälder. Beslutet gäller barn födda eller adopterade från och med 1 januari 2016.

2016 Regeringen beslutar att en ny jämställdhetsmyndighet ska inrättas. Myndigheten ska ligga i Göteborg och planerad verksamhetsstart är januari 2018.

Källa : www.jamombud.se