Förbud mot sexköp är helt rätt

Vår debattartikel som publicerades i Corren den 28 september 2016.

 Förbudet mot köp av sexuell tjänst har haft avsedd effekt, skriver Kvinnojouren och Tjejjouren i Linköping.

Vi vill på Kvinnojouren och Tjejjouren uppmärksamma och visa vårt stöd för den omdiskuterade sexköpslagen. Lagen innebär i korthet att det är förbjudet att köpa sexuella tjänster men lagligt att sälja dem, straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Vi anser att förbudet mot köp av sexuell tjänst är mycket viktigt då granskningar har visat att det har haft avsedd effekt och är av stor betydelse för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Den övervägande majoriteten av dem som säljer sina kroppar har inte haft friheten att välja utan de är redan utsatta, där faktorer som missbruk, fattigdom, hemlöshet, rasism, självskador eller annan våldsutsatthet har stor betydelse. Många har som barn blivit utsatta för sexuella övergrepp.

Sexköp är en av formerna av mäns våld mot kvinnor. Att sälja sex innebär dessutom risken att bli utsatt för misshandel, våldtäkt, hot med vapen, verbala kränkningar, inlåsning, strypningsförsök och att bli dödad. Barn och kvinnor utnyttjas som en sak, en handelsvara, utan respekt för deras människovärde. Det är en marknad som blir mer och mer hänsynslös och som är att betrakta som nutidens slavhandel.

På våra jourer har vi kontakt med kvinnor och unga tjejer som säljs eller som har sex mot ersättning. De brottas med känslor av självförakt och att vara smutsiga. Vanliga symptom är självskadebeteende, missbruk, depression, ångest, ätstörningar, smärtor, självmordstankar och stigmatisering. Genom att hänvisa till lagen tydliggör vi att det är den som köper sex som bär ansvaret och som begår ett brott, det är ett sätt att hos den stödsökande minska känslor av skuld och skam.