Låt nyanlända få utbildning i jämställdhet

I samband med Internationella kvinnodagen vill vi passa på att uppmärksamma att jämställdhetsarbete gett goda resultat för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har arbetat med jämställdhet på olika plan i många år, för att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vi har kommit en bra bit på väg, även om det finns mycket kvar att arbeta med. Ett stort och viktigt arbete är integrationsarbetet för våra nyanlända medmänniskor. Kommer man från ett land där starkt patriarkala idéer genomsyrar normer och lagar i samhället, där kvinnors fri- och rättigheter är starkt begränsade, ökar risken för att man har med sig normer och värderingar som krockar med vårt lands lagar och regler.

 

Våld mot kvinnor grundar sig i brist på jämställdhet i samhället. I Sverige ökar det hedersrelaterade våldet som inkluderar barn/tvångsäktenskap och könsstympning. Ungdomar som upplever hedersrelaterat våld och förtryck har ökat från 70 000 år 2009, till 100 000 år 2015 (SOU 2014:49). Medlemsjourerna i vår riksorganisation Roks rapporterar att antalet kvinnor som sökt stöd utifrån hedersrelaterat våld ökat från 626 år 2013 till 1128 år 2014. Förekomsten av starka patriarkala idéer om traditionella könsroller som ska begränsa och kontrollera kvinnors liv är en faktor. För att komma åt grunden till problemen krävs ett aktivt jämställdhetsarbete på samhällets alla nivåer, samtidigt som det är viktigt att de brott som begås får straffrättsliga påföljder.

 

Vi välkomnar därför regeringens förslag om nationella utbildningsinsatser i jämställdhet, könsroller och våldsförebyggande frågor för nyanlända kvinnor och män. I Norge har sådana utbildningar redan startats. Vi anser att fler satsningar ska riktas mot killar och män eftersom de oftast bär ansvaret för våld mot kvinnor. Forskning visar att en nyckelstrategi för att motverka våld mot kvinnor är att aktivt engagera pojkar och män i det förebyggande arbetet. Vi har tidigare själva varit delaktiga i samhällsinformation för nyanlända där vi diskuterade jämställdhet, våld mot kvinnor och svensk lagstiftning på området. Vår medverkan var mycket uppskattad av både kvinnor och män från olika kulturer.

 

I vårt arbete möter vi många kvinnor som upplever att de svenska lagarna om individens fri- och rättigheter och ansvar inte gäller dem, då kvinnans man eller släktingar anser att hon ska leva sitt liv inom familjen. Hon blir hindrad att göra egna val och forma sitt eget liv. Hela samhället behöver arbeta med de problem vi möter, annars sviker vi de särskilt sårbara tjejer och kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Att inte prata om det, gör att vi helt misslyckas i ett förebyggande arbete med att minska våldet mot flickor och kvinnor.

 

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata